vprintf

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

vprintf输出格式化字符串

说明

vprintf(string $format, array $args): int

根据 formatsprintf() 函数文档中有相关描述)参数指定的格式,在一个格式化字符串中显示多个值。

作用与 printf() 函数类似,但是接收一个数组参数,而不是一系列可变数量的参数。

参数

format

关于 format 的描述,参见 sprintf()

args

返回值

返回输出字符串的长度。

范例

示例 #1 vprintf(): 前导 0 的整数

<?php
vprintf
("%04d-%02d-%02d"explode('-''1988-8-1')); // 1988-08-01
?>

参见